Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

7109 1346
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaddrunk ddrunk
4109 7e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 12 2017

6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialottee lottee
3647 89f1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamr-mojorisin mr-mojorisin

November 07 2017

6259 8007

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen viazembata zembata
0612 6fd5 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialottee lottee
0850 abd5 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viainvincible invincible

November 06 2017

0249 5d9c
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viazembata zembata
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viapffft pffft
7314 dacc 500
Reposted fromkaiee kaiee viasouxie souxie
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny
7601 c8fd 500
Reposted fromidiod idiod viazembata zembata
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viasouxie souxie

October 22 2017

0059 1348 500
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck vialottee lottee

October 11 2017

5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix viaciarka ciarka
9598 30f0
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viaja-sowa ja-sowa
0212 4621
Reposted fromkarahippie karahippie vialottee lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl