Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

7661 7782
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix

March 06 2017

7878 a754
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
4867 aa9b
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
1039 bc5b 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling vialittlefool littlefool

February 25 2017

9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum vialottee lottee
9537 22cc
Reposted fromhysterie hysterie vialottee lottee

July 02 2015

Nikt nie zna prawdziwej mnie . Nikt nie wie jak wiele razy płakałam w swoim pokoju , kiedy nikt nie patrzył. Nikt nie wie jak wiele razy traciłam nadzieję, jak wiele razy ludzie mnie zawiedli. Nikt nie wie jak wiele razy chciałam się poddać , ale tego nie zrobiłam dla dobra innych. Nikt nie wie jakie myśli przechodzą przez moją głowę, kiedy jestem smutna, jak bardzo przerażające one są .
— fb
5581 0785
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
7373 8adb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1954 3b24 500
Reposted fromerrarehumanumest errarehumanumest viatwice twice
3400 3a80
Reposted fromskatrix skatrix viadiedrunk diedrunk
6069 bb10
Reposted fromkotowate kotowate vialittlefool littlefool
2201 ed10
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
6804 ccdf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak

July 01 2015

0904 98dd
Reposted frombizubizu bizubizu viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl