Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

6177 0833 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9848 ebdd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazembata zembata
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianokturnal nokturnal
Reposted fromFlau Flau viapffft pffft
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. 
Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. 
Nie szanują status quo. 
Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać.
Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. 
Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. 
I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. 
Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Steve Jobs

November 04 2018

6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viamglistyporanek mglistyporanek

November 02 2018

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaddrunk ddrunk

October 27 2018

Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby

October 25 2018

Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viascorpix scorpix
3696 7606 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaoutofmyhead outofmyhead
4304 7b0e
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viaddrunk ddrunk
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon vianokturnal nokturnal
3425 4a70 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viascorpix scorpix

October 24 2018

8794 5b42 500
Reposted fromajema ajema viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl