Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

Reposted frombluuu bluuu viasexlovenmagic sexlovenmagic
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi

May 04 2017

Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viascorpix scorpix
0937 2732
Reposted fromcalifornia-love california-love
9124 0559
Reposted fromcalifornia-love california-love
6702 f479 500
Reposted frompulperybka pulperybka viascorpix scorpix
3603 328a
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapffft pffft

April 25 2017

4044 51e8 500

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viakoralina koralina

April 23 2017

2704 e372 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viazembata zembata
5156 01e4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7094 d23a
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
5450 363d 500
Reposted fromclandestine-ness clandestine-ness viahomczi homczi
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viascorpix scorpix

April 18 2017

5290 9a1f
Reposted fromcalifornia-love california-love
7888 d564 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl