Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

0212 4621
Reposted fromkarahippie karahippie vialottee lottee
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaja-sowa ja-sowa

August 04 2017

Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die vialittlefool littlefool
6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

July 27 2017

1502 537e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaddrunk ddrunk
1370 95de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
7346 7078
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix

July 20 2017

9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viasouxie souxie
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoptymista poptymista

July 09 2017

4525 bd33
Reposted fromdusix dusix viazembata zembata

July 08 2017

Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix

June 26 2017

0194 a4ad 500
Reposted fromreckon reckon viazembata zembata

June 22 2017

1554 bbb0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 20 2017

9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaddrunk ddrunk
1828 361d
6157 3898 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazembata zembata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl