Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

7601 c8fd 500
Reposted fromidiod idiod viazembata zembata
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viasouxie souxie

October 22 2017

0059 1348 500
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck vialottee lottee

October 11 2017

5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix viaciarka ciarka
9598 30f0
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viaja-sowa ja-sowa
0212 4621
Reposted fromkarahippie karahippie vialottee lottee
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaja-sowa ja-sowa

August 04 2017

Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die vialittlefool littlefool
6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

July 27 2017

1502 537e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaddrunk ddrunk
1370 95de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
7346 7078
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix

July 20 2017

9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viasouxie souxie
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoptymista poptymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl