Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby

October 25 2018

Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viascorpix scorpix
3696 7606 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaoutofmyhead outofmyhead
4304 7b0e
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viadrosera drosera
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon vianokturnal nokturnal
3425 4a70 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viascorpix scorpix

October 24 2018

8794 5b42 500
Reposted fromajema ajema viamalinowowa malinowowa
2539 04ef
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiblameyou iblameyou
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie vianuwanda nuwanda
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viainvincible invincible
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viasouxie souxie
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Reposted fromviciousvenus viciousvenus viadrosera drosera

September 12 2018

0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viamglistyporanek mglistyporanek
0284 b100 500
Reposted fromhagis hagis viazembata zembata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl